REGULAMIN HOTELU


1.Pomieszczenia mieszkalne w hotelu zwane dalej „pokojami” wynajmowane są na doby.
2.Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 13:00 i kończy o godzinie 10:00 dnia następnego.
3.Opłata za pobyt w hotelu, pobierana jest w dniu przyjazdu.
4.W przypadku rezygnacji w trakcie trwania pobytu, Hotel nie zwraca opłatyza pozostały, niewykorzystany czas pobytu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za wyżywienie.
5.Hotel może zwrócić 50% opłaty za pozostałe, niewykorzystane dni pobytu, wyłącznie w przypadku nagłego zachorowania Gościa, potwierdzonego przez lekarza.
6.Najemca pokoju zwany dalej „Gościem hotelowym” może zająć bez dodatkowej opłaty pokój w godzinach od 10:00 do 13:00 w dniu, w którym rozpoczyna pobyt, jeśli pokój ten jest wolny.
7.Wynajmując pokój hotelowy gość określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
8.Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 09:00 dnia, w którym upływa termin najmu pomieszczenia hotelowego, co jednak nie wiąże hotelu.
9.Hotel nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.
10.Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie okien i drzwi. Klucz należy pozostawić w recepcji. Recepcja wydaje klucz na podstawie karty pobytu.
11.W pokoju dwuosobowym drugie miejsce może być wynajęte tylko i wyłącznie na życzenie Gościa hotelowego zajmującego ten pokój.
12.Hotel zobowiązany jest zapewnić warunki do pełnego wypoczynku gościa, a w szczególności przez nie wykonywanie bez zgody Gościa jakichkolwiek czynności w pokoju (np. sprzątanie, naprawa urządzeń itp.).
13.Hotel zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń hotelu oraz czystości i porządku w hotelu przez podjęcie czynności mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek i braków.
14.Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy i innych przedmiotów osobistych.
15.Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
16.Parking przy hotelu jest niestrzeżony, wolny od opłat. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa hotelu.
17.Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
18.Gość hotelowy nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
19.Osoby nie meldowane w hotelu nie mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 22:00 do 7:00 dnia następnego.
20.W hotelu należy zachować ciszę od godziny 22:00 do 7:00 dnia następnego.
21.Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach hotelowych nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń (grzałki, grzejniki, czajniki elektryczne). Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
22.Przy każdorazowym opuszczeniu hotelu klucz do drzwi pokoju, po ich zamknięciu, należy pozostawić w recepcji.
23.Jeśli hotel poniesie znaczne straty z powodu nie zrealizowanej rezerwacji, Gość, który tej rezerwacji dokonał może być zobowiązany do uiszczenia rekompensaty w wysokości do 50% ceny wynajmu tego pokoju.
24.Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających.